Home
Kancelaria-Adres
Publikacje
Kancelaria-Informacje
Zlecenie
Współpraca
Eurojuris
Deutsch
Français
English
Русский
Impressum
Polityka prywatnosci
© www4jur
Szukanie artykułów:

Znajdujesz się tutaj:

Strona startowa
Publikacje
Prawo budowlane
Leksykon p...
 
 
 
 

Leksykon pojec z zakresu niemieckiego prawa budowlanego

Od Rechtsanwalt Dr. Götz-Sebastian Hök


Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen
Ogόlne techniczne warunki warunki umowy o roboty budowlane - jest to część C Znormalizowanych warunkόw zlecania i wykonawstwa robόt budowlanych (VOB). Zawierają ogόlne postanowienia techniczne dla umόw o roboty budowlane. Znajdują zastsowanie tylko w przypadku, gdy strony to ustalą w umowie. Ich zasadniczą funkcją jest odciążenie stron umowy przy ustalaniu technicznych warunkόw świadczenia..

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Dodatkowe techniczne warunki warunki umowy o roboty budowlane - są to zawarte w umowie techniczne warunki świadczenia, ktόre zostały ustalone przez strony umowy.

Gewerbliche Verkehrssitte
Zwyczaj obrotu prawnego/handlowego - to pojęcie oznacza w prawie budowlanym ogόlnie uznane i przyjęte opinie w środowisku osόb czynnych zawodowo w budownictwie. Należy tu uwzględnić nie tylko opinie izby rzemieślniczej, lecz rόwnież przedsiębiorcόw wykonujących regularnie prace budowlane. Według zasad zwyczajowego obrotu handlowego cena obejmuje np. rόwnież te świadczenia, ktόre według opinii fachowcόw działających na terenie, na ktόrym wykonywane jest świadczenie budowlane, uznawane są zwyczajowo za objęte ceną. Do zasad zwyczajowego obrotu handlowego zaliczają się rόwnież ogόlnie uznane reguły techniki budowlanej.

Einheitspreis
Cena jednostkowa - jest to jeden ze sposobόw rozliczeń. Można mόwić o ustaleniu przez strony cen jednostkowych, jeśli wszystkie świadczenia, ktόre mają być wykonane przez zleceniobiorcę, będą wyszczegόlnione w umowie jako oddzielne pozycje i każda z tych pozycji będzie miała wyszczeόlnioną cenę za jednostkę wykonanego świadczenia. Cena ta będzie stanowiła podstawę do pόźniejszego obliczenia wynagrodzenia. Przy rozliczeniu cena każdej wyszczegόlnionej pozycji będzie przemnożona przez ilość wykonanych świadczeń. Ceny poszczegόlnych pozycji wyszczegόlnionych w umowie to ceny jednostkowe.
Ceny jednostkowe uważa się za ustalone, jeśli są przedmiotem rokowań i zawarcia umowy oraz gdy były znane stronom umowy.
Jeżeli ustalono ceny jednostkowe jako sposόb rozliczeń uważa się, że obejmują one zarόwno wynagrodzenie, jak i materiały budowlane oraz koszty prowadzenia budowy. Dla uniknięcia nieporozumień powinno to jednak być podkreślone w umowie stron. Przygotowanie placu budowy jest objęte rόwnież przez ceny jednostkowe lecz zaleca się wyszczegόlnienie tej pozycji w umowie, gdyż często jej rozliczenie bywa źrόdłem nieporozumień stron.
Jeśli strony dokonują rozliczenia na podstawie cen jednostkowych, to przy ostatecznym rozliczeniu po wykonaniu świadczenia budowlanego konieczne jest stwierdzenie ile świadczeń każdego rodzaju zostało faktycznie wykonanych. Ilość faktycznie wykonanych świadczeń należy obliczyć lub zmierzyć, dołączając do ostatecznego rozliczenia w razie potrzeby odpowiednie rysunki i opisy.

Zugesicherte Eigenschaft
zagwaranowana własność - Termin „własność“ oznacza zarόwno naturalne właściwości rzeczy lub świadczenia, jak i wszelkie z nimi związane stosunki prawne i faktyczne, ktόre w zwyczajowym obrocie handlowym mają wpływ na wartość rzeczy ze względu na jej użyteczność, czas jej użytkowania lub wartość wykonanego świadczenia. Własność uważa się za zagwarantowaną, jeżeli zostało to wyraźnie ustalone lub gdy w sposόb dorozumiany wynika z okoliczności.

Gewährleistung
Rękojmia - oznacza, że zleceniobiorca przejmuje odpowiedzialność za wady wykonanego świadczenia. Terminy trwania rękojmi określone są w ustawie (5 lat) oraz w Znormalizowanych warunkach zlecania i wykonawstawa robόt budowlanych, część B (2 lata).

Prüfbarkeit der Rechnung
sprawdzalny rachunek - za konieczne minimum uważa się przedłożenie pisemnego rachunku umożliwiającego zleceniodawcy skontrolowanie rozliczenia. Innymi warunkami sprawdzalności rachunku są: przejrzystość dostarczonych rachunkόw, ujednolicenie treści rachunku z określeniami z tekstu umowy, dołączenie zmian i uzupełnień umowy oraz osobnych rozliczeń tych pozycji umowy, ktόre zostały zmienione lub uzupełnione. Rachunki zleceniobircy muszą zasadniczo być tak sformułowane, aby były sprawdzalne dla samego zleceniodawcy. Jeśli zleceniodawca zatrudnia architekta lub innego fachowego doracdcę, to wystarcza, jeśli rachunki są sprawdzalne dla niego.

Leistung nach Probe/Muster
świadczenie wykonane na podstawie prόbki lub wzoru - jeśli strony ustalą taki rodzaj świadczenia, uważa się własności prόbki lub wzoru za zagwarantowane przez zleceniobiorcę. Nie wymaga to osobnego ustalenia przez strony. Zleceniodawca odpowiada więc za to aby świadczenie posiadało własności prόbki.

Holzerkrankungen
wady elementόw drewnianych - Znormalizowane warunki zlecania i wykonawstwa robόt budowlanych obejmują wady drewna spowodowane przez szkodniki oraz przez nieodpowiednie składowanie lub zastosowanie drewna. Wady te mogą wystąpić przed, w trakcie lub po wykonaniu świadczenia.

Bauwerk
budowla - pod pojęciem budowli VOB rozumie wykonanie wszelkich umownych świadczeń, koniecznych dla jej wybudowania, przebudowy, rozbudowy lub utrzymania.

Arbeiten an einem Grundstück
roboty na działce budowlanej - mogą to być prace gruntowe lub ziemne, ktόre nie służą wzniesieniu budowli. Takimi robotami są rόwnież świadczenia wykonywane na stojącej na działce budowlanej budowli, nie kwalifikujące się jednak ze względu na swόj chrakter do robόt budowlanych. O robotach na działce budowlanej można mόwić tylko w przypadku, gdy stanowią one gospodarczo i technicznie samodzielne świadczenie w ramach osobnej, nastawiaonej wyłącznie na roboty na działce budowlanej umowy. (Jednolita, całościowa)Umowa o roboty budowlane obejmuje zarόwno roboty budowlane jak i roboty na działce budowlanej. Definicja tego pojęcia jest istotna dla ustalenia odpowiedniego terminu rękojmi.

Die vom Feuer berührten Teile von Feuerungsanlagen
części urządzeń grzewczych mające bezpośredni kontakt z ogniem - art. 13 nr 4 VOB nie dotyczy wszystkich części tego typu urządzeń a jedynie te, ktόre mają bezpośredni kontakt z ogniem, np. rury znajdujące się w piecach, ruszty, szamot.

Kancelaria Dr.Hök Stieglmeier & Kollegen
Adwokacka Dr.Hök
e-mail: kanzlei@dr-hoek.de Eschenallee 22,
14050 Berlin
Tel: 00 49 (0) 30 3000 760-0
Fax: 00 49 (0) 30 3000 760 33

Publikacja online od Donnerstag, 16. August 2001     
Ostatnia aktualizacja Donnerstag, 16. August 2001     
Wizyty na stronie (wszystkie/rok/miesiąc): 9836/168/61